dimecres, 11 de juny del 2014

El desconegut paper dels Centres Oberts


Nova sessió aquesta setmana de la comissió d’infància al Parlament, on de nou la pinça CIU-ERC va evitar tirar endavant propostes rellevants en benefici d’un dels col.lectius més vulnerables al nostre país, la infància. Sumant els seus vots en contra van rebutjar la compareixença de la consellera de Benestar davant la comissió per tal d’informar sobre els infants amb mancances alimentàries, la inclusió a la cartera de serveis socials de mesures d’atenció social i educativa amb relació a les situacions de risc, agilitzar el desplegament de la llei de drets i oportunitats de la infància i l’adolescència davant els reptes que tenim plantejats o la recuperació de diverses prestacions i les pensions de la seguretat social per part dels infants i adolescents tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. 

Em centraré però, en una de les propostes de resolució que  vam aprovar, en part, i que vaig defensar jo mateixa. En concret fa referència als centres oberts. Es tracta, segons es defineix ja en el Pla Director d’Infància i Adolescència de Catalunya, d’un servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que proporciona atenció a tots els menors en situació de risc afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius. 

Així, la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència regula que els ens locals, amb el suport de la Generalitat, han de promoure l’establiment de recursos o serveis preventius per als infants i els adolescents i, especialment, de centres oberts (art. 23), a la vegada que específica que les competències de les intervencions socials preventives són dels ens locals en què s’identifica la situació (art. 80).

Vam aconseguir aprovar per unanimitat la petició al govern per tal que consolidi els centres oberts com una de les eines de treball per la comunitat que afavoreix la cohesió social, i que els reconegui com un servei social dins de la xarxa pública d’atenció primària, així com també que es mantingui l’aportació pressupostària vers els centres oberts, ja que aquests han de ser, com específica la llei, un servei bàsic i essencial de la cartera de serveis dels serveis socials municipals. 

En canvi, CiU i ERC van votar en contra d’altres punts de la mateixa proposta de resolució en que demanàvem al govern:
- Complir amb el desplegament de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, i de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
- Executar les bestretes compromeses, amb les administracions locals, en el contracte programa vigent, relacionades amb l’atenció a la infància i l’adolescència en general, i als centres oberts en particular.
- Fer efectius els pagaments a les entitats del Tercer Sector, que gestionen centres oberts i que es troben ofegades davant els deutes que la Generalitat té pendents amb elles, fet que impossibilita que continuïn l’enorme tasca que fan per contenir i reduir el risc d’exclusió social dels menors més desfavorits.

Una nova mostra que quan parlem de compromisos concrets, de calendari i de pressupostos, el govern mira cap a un altre costat. Mal favor fan a la infància més vulnerable del nostre país.

A Catalunya existeixen vora 300 centres oberts, que atenen més de 20.000 infants i joves. Sens dubte, les retallades en polítiques socials de l’actual Govern de la Generalitat allunyen la possibilitat no només d’incrementar el nombre de places ofertes, tal i com es legisla en els diferents instruments legals esmentats, sinó de consolidar les ja existents. Per tant, és moment de reivindicar el paper dels centres oberts com a recurs fonamental en el treball socio-educatiu, preventiu i de cohesió social dels barris, pobles i ciutats. I ara més que mai, en l’actual context de crisi econòmica que afecta de manera dràstica el nostre país, els centres oberts s’han convertit en un important instrument d’acompanyament i de lluita contra l’exclusió social dels menors d’edat catalans. 


Per cert, que a nivell de Terres de l’Ebre, el proper cap de setmana, hi ha una trobada de centres oberts que se celebra a Ulldecona. Un bon moment també per visualitzar la seva tasca, tant valorada per les famílies que en són usuàries com desconeguda per la resta de la societat. 

Fotos: Facebook Fundació Ulldecona