dijous, 4 d’octubre de 2007

QUÈ FEM DES DEL PARLAMENT PER L'EMANCIPACIÓ?

Reprodueixo tot seguit un article meu publicat recentment a la revista Debat Juvenil com a portaveu del meu grup parlamentari a la Comissió de Joventut:

Les polítiques de joventut efectives són aquelles que tenen en compte, en primer lloc, la lluita dels i les joves per a la seua emancipació i, per tant, ha de contemplar accions de formació, treball, habitatge i participació (juntament a altres eixos bàsics com la mobilitat, la salut, l’oci i la cultura). La Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya és una comissió de seguiment en l’àmbit de la planificació i estudi d’aquestes polítiques.

Entre altres propostes, debatrem durant aquesta legislatura el pla per a l’emancipació juvenil. També, com a bona mesura, l’Acord Nacional per a l’Ocupació Juvenil, amb implicació del Govern, les organitzacions sindicals i empresarials o tots els agents econòmics i socials implicats per tal que els joves no continuen encapçalant les taxes d’atur i que la seva ocupació i treball sigui també de qualitat: principalment mitjançant la conversió de contractes temporals en fixos, garantint la correspondència entre el nivell de formació i el lloc de treball al qual s’accedeix.

El foment de l’autoempresa com a estratègica bàsica per a la creació de treball, el foment de l’esperit emprenedor des de l’escola (mitjançant experiències d’empresa social), actuació de mediadors i dinamitzadors laborals que impulsen, assessoren i orienten les iniciatives de treball dels joves o la creació d’un programa de professionals que acompanyin els joves en la transició de l’escola al món del treball, són altres propostes en l’àmbit de l’educació i la formació.

En habitatge, l’administració pública ha de vetllar perquè els i les joves tinguem accés a una habitatge digne. Una de les fórmules que tenim més a mà és la promoció de l’habitatge de protecció oficial, amb un preu regulat, d’acord amb les necessitats dels col.lectius més desfavorits, en aquest cas el jovent. Però cal també continuar impulsant la Xarxa d’Habitatge Jove a tot Catalunya, per posar dos exemples d’accions concretes.

0 comentaris: