dijous, 3 de juliol de 2008

MILLOREM LA GESTIÓ DELS RESIDUS

El Ple del Parlament va aprovar ahir les lleis de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus i la de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. Aquestes lleis incideixen de manera directa en la optimització de la gestió dels residus municipals i, a més, en garanteixen la recollida selectiva, independentment del nombre d’habitants de cada poble o ciutat.

Amb aquestes lleis es permet donar sortida d’una manera molt més correcta i eficaç a un dels problemes ambientals més greus que tenen avui plantejats els municipis. El compromís és aconseguir una reducció en la producció dels residus, la seva reutilització i el seu reciclatge.

A tall d’exemple del què suposa això, a les les Terres de l’Ebre generem unes 93.000 tones annuals de residus, de les quals més de 31.000 tones es reciclen però la resta, més de 61.000 tones, no, a una mitjana d’1.6 kg per habitant i dia. Aquesta xifra és també la mitjana de la resta de Catalunya. Per comarques, la que més residus genera (per habitant i dia) és la Ribera d'Ebre mentre la que menys, la Terra Alta. Crec que hauríem de fer entre tots un esforç important per reduir aquestes xifres. Hem de continuar insistint en la necessitat d’aplicar les tres R: reduir, reutilitzar i reciclar. A més hem d’aprofundir encara també en l’ús de les opcions que els residus ens donen per la seva utilització com a energia.

La llei de finançament de les infraestructures de gestió dels residus regula l'obligació de la Generalitat de finançar les infraestructures de gestió de residus municipals, mentre que els ens locals hauran d'assumir les despeses d'explotació d'aquestes instal•lacions. La llei modifica alguns dels criteris dels cànons aplicables en matèria de residus i en crea dos d'específics, sobre la deposició controlada i la incineració de residus municipals procedents dels ens locals que revertiran en el foment de la recollida selectiva. El text regula, a més, els cànons sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

0 comentaris: