dijous, 24 de juliol del 2014

Moció sobre infància en situació de vulnerabilitat al Parlament

Aquest matí he defensat al Parlament de Catalunya una moció sobre la infància en situació de vulnerabilitat amb diverses qüestions rellevants damunt la taula i que us passo a detallar  corrent el risc, ho sé, de fer un escrit massa llarg, però els  temes tractats són importants :-)

 
Hem aprovat, en primer lloc, instar al Govern de la Generalitat a ampliar els programes extraordinaris per garantir l’alimentació d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat en els períodes no lectius i establir un seguiment específic als infants que reben beques durant el curs escolar. Lamentablement els grups que donen suport al govern, CiU i ERC, han impedit amb els seus vots en contra que prosperès un altre punt en relació a la mateixa qüestió com és garantir les beques menjador com a dret subjectiu per tal que aquells infants de les famílies que no puguin fer front al pagament del menjador escolar tinguin la beca garantida cobrint el 100% del seu cost. Diuen que han canviat el model d’accés a les beques, és veritat; que han augmentat partida, si; però no n’hi ha prou. La realitat és que les beques només cobreixen la meitat de la demanda segons les dades de les entitats municipalistes, que continua el retard en els pagaments per part de la Generalitat (de 3 a 6 mesos en el millor dels casos), i que les diferències en els criteris d’adjudicació segons visquis en una comarca o en una altra persisteixen. També els mateixos dos grups han rebutjat la recuperació progressiva de les prestacions per fills a càrrec, parts múltiples, adopcions i acolliments per garantir al 2015 que totes aquelles famílies amb ingressos inferiors a 35.000 euros puguin rebre-la. 

Un altre dels punts aprovats, estableix que s'ha de potenciar la coordinació dels equips d'orientació psicopedagògica (EAP's - Ensenyament), els centres de desenvolupament i atenció precoç a la infància i l'adolescència (CDIAP's - Benestar) i els centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ - Salut) i que tots els infants que en siguin derivats han de comptar amb el corresponent dictamen en un període màxim de sis mesos. No pot ser que, com passa actualment, es tardi més d'un curs en atendre'ls perquè això repercuteix negativament en el seu desenvolupament, en alguns casos de manera irreversible. 

En l'àmbit de l'educació també hem aconseguit garantir el suport de vetlladors i els professionals especialitzats de suport als centres públics per al proper curs adreçats als alumnes amb necessitats educatives especials i que es destinin els recursos adients per a les aules d'acollida i les unitats de suport a l'educacuó especial, necessaris per a garantir l'escola inclusiva. Per tancar aquest capítol destaco l'aprovació d'un altre punt que insta el govern a promoure les mesures de foment, amb criteris socials i econòmics, per garantir l'accés al lleure de tots els infants, ja que, com alerta el Síndic de Greuges en un dels seus darrers informes s'estan produint situacions de desigualtat en funció de la renda de les famílies i ha quedat palés que les polítiques de promoció del lleure són de les més afectades per les retallades.   

Respecte a l'habitatge, hem instat al govern a adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments a famílies amb infants i ens hem compromés a destinar a polítiques d'infància una inversió del 2'2% del PIB, que és la mitjana europea. 

Un altres dels punts proposats i que també ha estat rebutjat pels grups del govern és la redacció d'una lleu de mesures integrals per combatre la violència contra la infància i l'adolescència. Un vot contrari del tot incomprensible i injustificable en tant que no demanàvem ni recursos econòmics suplementaris i calendaris impossibles. Continuarem insistint perquè realment és necessària. No parlem d'accions concretes ni de programes específics, no parlem tampoc només de maltractament infantil, parlem de violència contra la infància, massa vegades oculta i silenciada. 


Estarem amatents al compliments dels acords i insistirem amb la resta de temes. És urgent que el govern canviï els titulars i les fotos per un compromís reals i passe de la retòrica a l'acció. Tenim a Catalunya un 30% d'infants en risc d'exclusió, 34.000 famílies sense cap ingrès, problemes de malnutrició, desigualtats en l'accés a l'educació i a la salut a causa de les salvatges retallades que patim als serveis públics. No podem esperar més, perquè a molts d'aquests infants, com he repetit en més d'una ocasió, se'ls acaba el temps.