dijous, 19 de desembre de 2013

Moció sobre infància debatuda avui al Parlament


Bon dia, us copio la moció que avui hem debatut al Parlament presentada per mi mateixa en nom del grup parlamentari socialista. Al final de cada punt hi consta si ha estat aprovada o rebutjada. Després faig una valoració, ara us deixo el text complet.

1. Garantir les beques menjador com a dret subjectiu per tal que aquells infants de les famílies que no puguin fer front al pagament del menjador escolar la tinguin garantida cobrint el 100% del seu cost en els casos que sigui necessari.  Rebutjat: CIU i ERC voten en contra

2. Recuperar progressivament de les prestacions per fills a càrrec, parts múltiples, adopcions i acolliments, i garantir per al 2014 que totes aquelles famílies amb ingressos inferiors a 35.000 euros puguin rebre-la. Rebutjat: CIU i ERC voten en contra – PP i CUP Abstenció 

3. Implementar, durant el primer semestre de l’any 2014, juntament amb els professionals sanitaris, educatius i de la xarxa de serveis social el protocol de detecció de malnutrició infantil. Així mateix es garantirà la continuïtat del Programa Salut i Escola. APROVAT (transacció CIU)

4. Sobre infants tutelats i famílies acollidores, el Parlament insta el Govern a:
a   a) Abonar als menors que han deixat d’estar tutelats en el període de vigència de la Instrucció 1/2012 les quantitats percebudes per la DGAIA en concepte de prestació d’orfenesa i prestació per fill a càrrec de què han estat beneficiaris durant el temps de tutela.  Rebutjat: CIU i ERC voten en contra
     b) Estudiar mecanismes per garantir el compliment de l’article 51 de la Llei de drets i oportunitats de la infància i l’adolescència. APROVAT
c)  Garantir, tal i com preveu la llei 11/2007, que tots els centres de protecció disposin d’un sistema intern de recepció, seguiment i resolució de suggeriments i queixes i que donin a conèixer la carta dels drets i deures dels nens i nenes adolescents que viuen en centres, que inclou, entre d’altres com adreçar-se a un tutor, director de centre, a la direcció general d’atenció a la infància i adolescència, o al síndic de greuges per a formular una queixa o un suggeriment. APROVAT  (transacció CIU)
d) Garantir la continuïtat del mòdul mèdic-educatiu en els centres d’acolliment, centres residencials d’acció educativa, centres residencials d’educació intensiva i cases d’infants. Rebutjat: CIU i ERC voten en contra
e) Millorar progressivament la retribució a les famílies que acullen nens amb condicions físiques i psíquiques especials i garantir la continuïtat de les unitats convencionals d’acció educativa. Rebutjat: CIU i ERC voten en contra
f    f) Aturar les mesures d’eficiència en la gestió i concertació de places residencials per a infants i adolescents en situació de desemparament o guarda protectora, proposades per DGAIA de cara als contractes del 2014 (unificació de mòduls dels CRAE concertats als mòduls tipus, no pagament de les places no ocupades, no pagament de les places sobreocupades). Esmena ICV - Rebutjat: CIU i ERC voten en contra
g) Crear una comissió bilateral DGAIA-Tercer Sector, per poder treballar i analitzar la realitat dels Serveis d’Acolliment Residencials i fer propostes més enllà de criteris economicistes.   Esmena ICV - Rebutjat: CIU i ERC voten en contra

5. Desenvolupar una política de salut mental infantil que inclogui la promoció del benestar emocional i la prevenció de les malalties mentals a l’escola i en el sistema d’atenció primària de salut.  APROVADA (Esmena PP)

0 comentaris: